รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 09:25:22
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบปลายภาค GE
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ30/08/2560 เวลา 14:58:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบ GE วิชากฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ30/08/2560 เวลา 14:58:51
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบ GE วิชากฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 60 เวลา 16:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ อ.เจษฏ์ จตุพร   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบภาษาอังกฤษ คณะมุษยศาสตร์ฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 60 เวลา 16:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ อ.เจษฏ์ จตุพร   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบภาษาอังกฤษ คณะมุษยศาสตร์ฯ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ30/08/2560 เวลา 14:58:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 60 เวลา 08:50   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 12:10
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.วรปภา   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี1
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ30/08/2560 เวลา 14:56:39
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 60 เวลา 14:40
ผู้ขอใช้ อ.ดร.อภิชาติ   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม หลักสูตรการเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

เปิดอ่านแล้ว28/09/2560 เวลา 10:28:53
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพฐ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280