รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ06/02/2560 เวลา 15:13:56
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.สมสุข   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม สอนนักศึกษา คณะวิทย์
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ01/03/2560 เวลา 11:53:16
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 60 เวลา 15:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 60 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ Mr. Bruce A Roberson   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบ นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ01/03/2560 เวลา 11:53:20
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 60 เวลา 15:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 60 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ Mr. Bruce A Roberson   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบ นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ14/02/2560 เวลา 10:58:11
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 60 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ อ.สุวนัย ทะคำสอน   หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ07/02/2560 เวลา 08:26:19
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม สอบนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ08/03/2560 เวลา 13:04:11
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ08/03/2560 เวลา 13:04:03
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอิทธฺิพล   หน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วาระการประชุม ปฐมนิเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ08/03/2560 เวลา 13:04:07
วันที่ใช้ห้อง 13 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 มี.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้    หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบ TOEIC
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ23/03/2560 เวลา 10:20:15
วันที่ใช้ห้อง 14 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มี.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษละวิทยาการเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียการสอนเคมีสู่ครูเคมีมืออาชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ01/03/2560 เวลา 14:23:13
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมการเขียนเกมส์ด้วย Unity3d
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280