รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ26/12/2559 เวลา 10:11:34
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม ประชุมงานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ27/12/2559 เวลา 09:41:48
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตในส่วนภูมิภาค
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อ.สิริมณี ดีรัศมี   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ใช้ในการสอบวิชาการอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ16/01/2560 เวลา 14:24:15
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 60 เวลา 15:30   ถึงวันที่   18 ม.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม Sipa
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ม.ค. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   20 ม.ค. 60 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ อ.ปองปรัชญ์   หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
วาระการประชุม ใช้เป็นห้องสอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ16/01/2560 เวลา 14:37:04
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 60 เวลา 15:30   ถึงวันที่   23 ม.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ผอ.สอนนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ26/12/2559 เวลา 10:11:37
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมยาเสพติด ผศ.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280