รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:32:03
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิชา GE
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:31:14
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 60 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
วาระการประชุม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา การสอนภาษาจีน
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ11/08/2560 เวลา 16:13:39
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:32:29
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม การเรียนการสอน บัณฑิตวิลัย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:32:07
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิชา GE
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:32:10
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิชา GE
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ11/08/2560 เวลา 16:13:43
วันที่ใช้ห้อง 16 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ16/08/2560 เวลา 11:56:04
วันที่ใช้ห้อง 17 ส.ค. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.อพันตรี พูลพุทธา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมโปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ11/08/2560 เวลา 16:13:46
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 13:31:50
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม การเรียนการสอน บัณฑิตวิลัย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280